Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Al onze overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn onder de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Artikel 2: Met uitzondering van de éénmalige opdrachten zoals de ontwikkeling van websites en de verkoop van hardware of software worden alle diensten geleverd voor een periode van 12 maanden, beginnend op de aanvangsdatum van het abonnement tenzij anders overeengekomen in een contract. Deze periode zal stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 3 maanden tenzij anders overeengekomen in een contract. Dit alles uitgezonderd de bijzondere gevallen gestipuleerd in artikel 3, 6 en 7.

Artikel 3: RIVR heeft het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten toepasbaar te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 kalenderdagen na kennisgeving of op een latere datum die in de kennisgeving is vermeld. Indien een klant een aanvulling of wijziging niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dergelijke opzegging heeft onmiddellijke ingang.

Artikel 4: Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde lasten. Een bestelling, op welke wijze ook gedaan, schriftelijk, elektronisch, telefonisch, … kan niet geannuleerd worden en zal integraal betaald dienen te worden door de klant. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden geen wissels aanvaard. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt een moratoire interest aangerekend à 12% per jaar vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eveneens een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt zonder dat dit een beletsel vormt voor de gelding van artikel 1244 BW. Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de diensten totdat betaling van openstaande facturen ten volle geschied is. De klant dient in ieder geval alle kosten te vergoeden gemaakt om de factuur te innen. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.

Artikel 5: Klachten mbt de factuur zijn enkel ontvankelijk indien zij ons schriftelijk bereiken binnen de 14 dagen. De klant wordt geacht met de factuur en het geleverde product of dienst in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.

Artikel 6: Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijk niet tijdig nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen stop te zetten of de uitvoering van een order te weigeren en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

Artikel 7: In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding. Indien software wordt geleverd aan de klant, zullen deze software en de broncodes, met uitzondering van die codes die vallen onder de GNU General Public License, steeds eigendom blijven van RIVR of de rechtmatige derde eigenaar en zal enkel een gebruiksrecht worden verleend aan de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle know-how, aangewende programma’s, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door RIVR blijven steeds toebehoren aan RIVR of de derde rechtmatige eigenaar.

Artikel 8: De klant is zelfverantwoordelijk voor de definitie van zijn noden. RIVR is terzake slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Alleen indien de dienstverlening ingevolge onze fout onderbroken wordt, zal de klant van ons schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de vergoeding beperkt is tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van deze onderbreking. RIVR zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening.

Artikel 9: De huurder van webruimte mag deze niet onderverhuren noch de huur overdragen tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van RIVR.

Artikel 10: RIVR heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant, de technische kenmerken van het computersysteem en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke vertraging van het systeem. RIVR verbindt er zich evenwel toe dit tot het redelijk minimum te beperken en de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.

Artikel 11: Bij ondertekening van de bestelbon voor de bouw van een website is een voorschot van 25% van het totaalbedrag verschuldigd.   De werkzaamheden aan een website worden in fases gefactureerd.   Indien de desbetreffende gefactureerde fase voldaan werd, wordt er verder gewerkt aan de volgende fase, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op een individuele verkoopovereenkomst. Deze overeenkomst heeft andere betalingsmodaliteiten.

 • Fase 1: Aanvang van de overeenkomst. 25% (voorschot) van het totaalbedrag.
 • Fase 2: Ontwerpen van de grafische template/visual en design richting.  Voor bijkomende visualisaties wordt er een toeslag aangerekend van € 250,00 (btw-exclusief) per visualisatie. 25% van het totaalbedrag
 • Fase 3: Schrijven & Controle van de teksten, opstarten van de hosting, sterkte analyse van domeinnamen en aanmaken van mailboxen.  Installatie CMS en bijhorende modules.  Opzetten security en SSL-certificaat.: 25% van het totaalbedrag
 • Fase 4: Opbouw van pagina’s en programmeren website.
 • Fase 5: Integreren van Google Analytics, Google Webmaster Tools.  Generen van de sitemap.
 • Fase 6: Oplevering van de website. 25% van het totaalbedrag.
 • Fase 7: Overdracht van hosting en login gegevens en eigendom van de website, na de ontvangst van betaling van de bovengenoemde gefactureerde fases.

Artikel 12: RIVR doet er alles aan afgesproken termijnen te respecteren maar opgegeven termijnen zijn steeds indicatief. In de meeste gevallen moet de klant ons ook materiaal (foto’s, teksten, vertalingen, …) bezorgen voor de bouw van de website. Dit materiaal moet binnen een redelijke termijn aan RIVR worden aangeleverd en worden goedgekeurd voor gebruik door RIVR. Indien materiaal ontbreekt, dat door de koper dient te worden aangeleverd, 6 maanden na de ondertekening van de bestelling van de website wordt de website als af beschouwd. De klant is verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal en het eventueel copyright dat er op rust. Eventuele bugs die binnen de 60 dagen na oplevering worden gerapporteerd en worden kosteloos hersteld indien deze door RIVR  als werkelijke bugs worden erkend. Na die termijn kunnen werkzaamheden nog gebeuren aan het geldend uurtarief.

Artikel 13: Het feit dat RIVR een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen. De overeenkomst of de door RIVR verleende rechten zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door RIVR. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Artikel 14: Betwistingen naar aanleiding van onderhavig contract vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Asse tenzij RIVR er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de vestiging van de klant. Het Belgische recht is toepasselijk.

Artikel 15: RIVR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke copyright rechten van het aangeleverde materiaal van de klant, inclusief de foto’s gekozen van www.shutterstock.com

Artikel 16: Via RIVR  mag de klant gratis 25 foto’s van www.shutterstock.com kiezen voor de realisatie van zijn of haar website.  Bij meerdere foto’s wordt er een bijkomende kost aangerekend van € 10,00 (btw exclusief) per foto.

Artikel 17: De hosting van een website verloopt via de diensten van Combell of Interhost Solutions .  Elke klant mag hiervan afwijken, doch in dat geval wordt er een bijkomende kost aangerekend van € 75,00 (btw exclusief) per uur voor het configureren van de door de klant gekozen hosting diensten.

Artikel 18: Opteert de klant voor een andere hosting dan bij Combell of Interhost Solutions of Combell dan kan RIVR niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele anomalieën en verminderde prestaties van de desbetreffende website(s)

Artikel 19: De hosting en de websites zijn beveiligd conform de technieken voorhanden op het ogenblik van de creatie van de website.  Noch RIVR , noch Interhost Solutions , noch Combell kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel dataverlies.

Artikel 20: Voor het ontwikkelen van een website worden er maximum drie klantenbezoeken voorzien.

 • Tussentijdse besprekingen van de werkzaamheden
 • Oplevering van de site en de daaraan gekoppelde opleiding bij de klant.

Voor bijkomende bezoeken en verplaatsingen wordt er een tarief aangerekend van € 0,45 per kilometer.  Bijkomende verplaatsingen binnen de supportperiode van 3 maanden vallen niet onder artikel 20.

Artikel 21: Wordt er geopteerd voor een onderhoudscontract gelden er bijkomende bepalingen:

 • Het onderhoudscontract treedt in werking op datum van Fase 6 van de ontwikkeling van de website.
 • Het onderhoudscontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Zowel de klant als RIVR kunnen dit contract uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse vervaldatum opzeggen.
 • Het staat RIVR steeds vrij om tijdens de looptijd van het onderhoudscontract de voorziene veiligheidsmodules, hosting, updatesystemen en back-up systemen te wijzigen in die mate dat ze de werking van de website en/of software ten goede komen.
 • RIVR controleert dagelijks de software en installeert updates indien nodig.
 • Noch RIVR, noch de hoster kunnen ondanks alle extra beveiligingen aansprakelijk gesteld worden voor enig dataverlies.

Artikel 22: Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.